Keuzenkamp & Marcelis is een gepassioneerd familiebedrijf. Wij nemen uw privacy alsmede de privacy van andere Betrokkenen zeer serieus en wij zullen er dan ook alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacy verklaring kunt u lezen wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat de rechten van Betrokkenen zijn.

1. Wie zijn wij?

Keuzenkamp B.V. (Keuzenkamp & Marcelis) is gevestigd aan de Blokmakerstraat 4, 2222AD te Katwijk en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52659771.
Keuzenkamp & Marcelis Gedenktekens B.V. (Marcelis) is gevestigd te (2332 KG) Leiden aan de Haagsche Schouwweg 10a en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28081149.
Keuzenkamp B.V. en Marcelis gedenktekens B.V. zullen in het vervolg Keuzenkamp & Marcelis worden genoemd. U kunt contact met ons opnemen via info@keuzenkamp-marcelis.nl.

2 Welke persoonsgegevens worden door Keuzenkamp B.V. en Marcelis gebruikt?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden.
Gegevens die Keuzenkamp & Marcelis -onder andere- verwerkt zijn uw NAW-gegevens, geslacht, emailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens (zoals een bankrekeningnummer). Keuzenkamp & Marcelis zal in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dit zijn gegevens waaruit bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
opvattingen blijken.
Als u gebruik maakt van onze website http://www.keuzenkampbv.nl dan verwerken wij door middel van cookies (IP) gegevens. Deze hebben wij nodig om onze website te beheren en te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren.
Keuzenkamp & Marcelis bewaart persoonsgegevens ook na afloop van haar dienstverlening aan Betrokkenen. Dit is van belang zodat Keuzenkamp & Marcelis (eventuele) vragen van Betrokkenen kan beantwoorden en Keuzenkamp & Marcelis ook (eventuele) aanvullende diensten kan verlenen. Op het moment dat een Betrokkene hier geen toestemming voor geeft kan deze uiteraard contact
met ons opnemen.

3 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Keuzenkamp & Marcelis zal persoonsgegevens van Betrokkenen-onder andere- voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om u informatie toe te sturen omtrent de eigen diensten van Keuzenkamp & Marcelis;
  • Voor het gebruik van de website;
  • Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

4 Op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Op het moment dat Keuzenkamp & Marcelis toestemming van u heeft ontvangen voor het gebruik van uw gegevens;
  • Voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Op het moment dat Keuzenkamp & Marcelis daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

5 Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen Keuzenkamp & Marcelis hebben alleen (bevoegde) werknemers toegang tot (uw) persoonsgegevens. U kunt ervan uitgaan dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Voor zover dit niet nodig is voor de met u overeengekomen dienstverlening worden uw
persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan Derden verstrekt. Voor onze dienstverlening kan het bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan -onder andere- begraafplaatsen, crematoria en gemeentes voor het aanvragen van een vergunning/verzoek ten behoeve van de levering van onze diensten of goederen.

6 Hoe beveiligt Keuzenkamp & Marcelis uw persoonsgegevens?

Keuzenkamp & Marcelis verwerkt uw persoonsgegevens in lijn met de geldende Privacywetgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Keuzenkamp & Marcelis heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt hierbij denken aan geavanceerde informatiebeveiliging op onze computers, training van onze werknemers en fysieke beveiliging van ruimtes waar uw persoonsgegevens zijn opgeslagen.

7 Inzage in uw persoonsgegevens

U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren, te laten wissen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

8 Aansprakelijkheid Keuzenkamp & Marcelis

Deze verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Keuzenkamp & Marcelis worden verwerkt. Keuzenkamp & Marcelis accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking door derden.

9 Tot slot

Deze privacy verklaring van Keuzenkamp & Marcelis kan altijd worden gewijzigd gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie staat gepubliceerd op de website https://www.keuzenkamp-marcelis.nl.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan info@keuzenkamp-marcelis.nl.